Chào mừng bạn đến với website của Trịnh Hữu Lý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Tài liệu quản lý trường học >

Quy chế hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013

ĐẢNG UỶ XÃ NGA LĨNH                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS
                                                                     Nga Lĩnh, ngày    tháng 8  năm 2010
 QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
TRƯỜNG THCS NGA LĨNH
NHIỆM KỲ 2010-2013      Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.
     Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Trường THCS Nga Lĩnh nhiệm kỳ 2010-2013.
     Chi bộ Trường THCS Nga Lĩnh ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2010-2013 với nội dung như sau:
 CHƯƠNG I NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1: Chi bộ Trường THCS Nga Lĩnh thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện tuyệt đối trên các lĩnh vực chính trị, văn hoá, tổ chức và công tác xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của Đảng.
a/ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
b/ Bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, CBVC làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, Chi bộ không bao biện làm thay cho chính quyền và ngược lại chính quyền không ỷ lại Chi bộ hoặc xem nhẹ công tác Đảng, công tác quần chúng.
c/ Bảo đảm phát huy trí tuệ của đảng viên trong Chi bộ, tập thể thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước đạt hiệu quả cao nhất và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
CHƯƠNG II TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ A/ Trách nhiệm và quyền hạn của Chi bộ:
Điều 2:
Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp và Nghị quyết Đảng bộ, Chi bộ trong nhiệm kỳ.
Điều 3: Chi bộ có trách nhiệm quán triệt đường lối ,chủ trương, chính sách của Đảng trong đảng viên và thông qua các tổ chức Chi bộ, đoàn thể nhà trường, nhằm cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thực hiện một cách có hiệu quả.
Điều 4: Hoạt động Chi bộ lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và những qui định của Đảng đi đến thực hiện những nội dung sau:
a/ Quán triệt các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và dựa trên cơ sở văn bản cấp trên đề ra nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.
b/ Tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013 hằng năm; quý; tháng, Chi bộ có chương trình, nội dung công tác cụ thể để thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với thời gian và nhiệm vụ được giao.
c/ Tổng kết rút kinh nghiệm những vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo của Chi bộ, đề nghị với cấp trên các vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách để cấp trên nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.
d/ Chi bộ có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, Nghị quyết đề ra của Chi bộ và kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đề nghị cấp trên có thẩm quyền kỷ luật và khen thưởng kịp thời.
đ/ Xét đề nghị phát triển đảng viên mới, đề nghị tổ chức Đảng cấp trên công nhận đảng viên chính thức theo Điều lệ Đảng quy định.
B/ Trách nhiệm quyền hạn của các thành viên Ban chấp hành Chi bộ:
Điều 5:
Bí thư Chi bộ: là người chủ trì chịu trách nhiệm chung công việc của Chi bộ , đồng thời trực tiếp phụ trách công tác cán bộ và công tác chính trị, tư tưởng trong Chi bộ. Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra Đảng, công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bí thư chi bộ có nhiệm vụ cụ thể sau:
a/ Nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để quán triệt trong đảng viên của Chi bộ và giải quyết công việc được kịp thời.
b/ Nghiên cứu những vấn đề nội dung phát triển nhà trường, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng phụ trách chung và có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường hằng năm và nhiệm kỳ 2010-2013.
c/ Chủ trì các kỳ họp Chi bộ, họp Liên tịch; tổng kết và có kết luận hội nghị. Triệu tập các cuộc họp đột xuất với những nội dung quan trọng và cấp bách.
Điều 6: Phó bí Chi bộ có nhiệm vụ:
- Thay mặt đồng chí Bí thư giải quyết những công việc khi đồng chí Bí thư đi vắng. - Cùng với đồng chí Bí thư điều hành hoạt động Chi bộ, giải quyết công việc hàng ngày và những công việc do đồng chí Bí thư uỷ nhiệm. - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường.Điều 7: Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ có nhiệm vụ:            - Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.            - Phụ trách công tác tuyên truyền của Chi bộ.            - Phụ trách công tác văn phòng, quản lý tài chính của Chi bộ.

C/ Quyền hạn và trách nhiệm của đảng viên:
Điều 8:
Quyền hạn trách nhiệm của đảng viên trong Chi bộ như sau :
a/ Mỗi đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước.
b/ Đảng viên tham gia xây dựng nội dung, thảo luận và biểu quyết công việc của Chi bộ, thiểu số phục tùng đa số và bảo lưu ý kiến theo quy định Điều lệ Đảng.
c/ Mỗi đồng chí đảng viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực, chịu trách nhiệm trước Chi bộ nhiệm vụ được giao, từng đồng chí chủ động đề xuất ý kiến của mình thuộc công việc mình phụ trách để tập thể Chi bộ tham gia quyết định.
CHƯƠNG IIISỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ Điều 9:
a-Chi bộ thể hiện vai trò lãnh đạo của mình thông qua các tổ chức đoàn thể nhà trường, có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Chi bộ hoàn thành nhiệm công tác tổ chức mình.
b-Tổ chức tập hợp CBVC nhà trường có trách nhiệm cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Chi bộ , của Đảng cũng như chủ trương , pháp luật Nhà nước được chuyển tải đến CBGV, vận động CBGV hiểu biết và tự nguyện thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước một cách có hiệu quả.
c- Đồng thời phản ảnh cho Đảng những tâm tư, nguyện vọng, đề nghị chính đáng của quần chúng và CBGV cho Chi bộ xem xét và tham gia công tác xây dựng Đảng.
d- Chịu sự lãnh đạo của Chi bộ một cách tuyệt đối, đồng thời phải phát huy tính độc lập của đoàn thể và chịu trách nhiệm phần việc của tổ chức đoàn thể mình phụ trách.
e- Định kỳ cuối năm học, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chịu trách nhiệm gửi về Văn phòng Chi bộ các văn bản sau:            - Tổng kết hoạt động của đoàn thể .            - Danh sách xếp loại các thành viên của đoàn thể.             - Báo cáo quyết toán nguồn kinh phí sử dụng.g- Định kỳ mỗi tháng một lần (hoặc bất thường nếu có công việc cấp bách), Chi ủy Chi bộ triệu tập Hội nghị Liên tịch với thành phần gồm Chi ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu, Trưởng các đoàn thể, Trưởng các bộ phận công tác khác nhằm đánh giá kết quả công tác trong thời gian vừa qua và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.CHƯƠNG V PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆCĐiều 10: Ban Chấp hành Chi bộ chịu trách nhiệm :
- Đôn đốc kiểm tra việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết đối với đảng viên, kịp thời uốn nắn những sai sót lệch lạc và thông tin cho Đảng uỷ những vấn đề cần thiết.
- Xây dựng nội dung công tác cho các kỳ họp và Đại hội hết nhiệm kỳ.
- Chủ động phối hợp các tổ chức và chính quyền nhà trường đề ra lịch công tác, có kế hoạch công tác tháng, quý và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
- Nắm bắt kịp thời những phản ảnh, đề xuất những ý kiến của đảng viên, các ban ngành trong và ngoài nhà trường, để Chi bộ có hướng lãnh đạo xử lý kịp thời.
- Có trách nhiệm thu đảng phí và nộp đảng phí lên cấp trên đúng theo qui định Điều lệ Đảng và thực hiện công tác tài chính của Đảng.
- Sơ kết, tổng kết hoạt động của Chi bộ theo định kỳ quy định. Tổ chức đánh giá xếp loại đảng viên theo quy định chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên.
- Phân công đảng viên ghi biên bản mỗi cuộc họp, các cuộc sinh hoạt và Đại hội - Có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ, công văn đến đi và các báo cáo của các ban, ngành đoàn thể .
- Hàng tháng BCH họp 1 lần vào khoảng từ ngày 01 – 02  trong tháng để đánh giá công tác và xây dựng chương trình công tác trong tháng trước khi tổ chức họp định kỳ hay đột xuất của Chi bộ.
Điều 11: Đối với Chi bộ.
- Mỗi tháng họp 1 lần định kỳ vào khoảng t
ngày 03 – 05 hàng tháng, nếu có vấn đề đột xuất sẽ triệu tập họp Chi bộ bất thường .
- Nội dung họp Chi bộ do Bí thư chủ trì và báo cáo đầy đủ tình hình chung của Chi bộ, quá trình thực hiện nhiệm vụ Chi bộ trên từng lĩnh vực và thời gian đã thực hiện, đảng viên tham gia đề xuất từng sự việc để Chi bộ quyết định từng nội dung công việc.
Điều 12: Chế độ bảo mật.
     Để đảm bảo nguyên tắc Đảng, các tài liệu mật, các nội dung thảo luận trong cuộc họp Chi bộ, các đảng viên dự họp đều đảm bảo đúng chế độ bảo mật, không được phát tán và thông tin bừa bãi. Nghiêm cấm Đảng viên phát tán tài liệu mật, phát biểu thông tin những vấn đề, nội dung không đúng với Nghị quyết của Chi bộ.
Điều 13: Chế độ kiểm tra.
     Chi bộ có kế hoạch thực hiện chế độ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Đảng cấp trên. Khi cần thiết Chi bộ tiến hành họp kiểm tra theo đề xuất của cấp trên.
Điều14: Chế độ phê bình và tự phê bình.
     Từng đồng chí đảng viên trong Chi bộ sinh hoạt tự kiểm điểm định kỳ theo qui định chung. Ngoài ra còn thực hiện công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành theo qui định của Điều lệ Đảng.
Điều 15: Giải quyết khiếu nại tố cáo.
     Khi nhận thư khiếu nại tố cáo của tổ chức, cá nhân gửi đến Chi bộ. Bí thư và phó bí thư nhận thư phân loại nếu không thuộc phạm vi của Chi bộ thì chuyển đến BGH nhà trường có chức năng giải quyết theo luật khiếu tố, khiếu nại của công dân; nếu trường hợp thuộc Chi bộ thì Chi bộ có trách nhiệm xác minh làm rõ trả lời theo Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.
Điều16: Chế độ thông tin.
1/ Chi bộ có trách nhiệm báo cáo với Đảng uỷ định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện công tác của Chi bộ mình trong tháng, quý, năm. Báo cáo bằng văn bản về Đảng uỷ.
2/ Tổng kết năm, tổng kết nhiệm kỳ, Chi bộ đối chiếu số liệu, các chỉ tiêu được đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Chi bộ báo cáo số liệu cho Đảng uỷ xem xét quyết định việc đánh giá báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ.
3/ Chi bộ nhận báo cáo và thông tin cấp trên có trách nhiệm cung cấp các thông tin và sao gửi các văn bản theo nội dung của từng loại văn bản đến đảng viên trong Chi bộ
Điều 17:
Việc quản lý và chế độ chi tiêu quỹ Chi bộ:
         Quỹ hoạt động của Chi bộ được hình thành từ: Tỷ lệ đảng phí còn lại sau khi đã nạp lên Đảng ủy cấp trên (Do Đảng ủy cấp trên quy định) và từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.            Việc chi tiêu quỹ Chi bộ theo các nội dung và định mức sau:            - Chi sổ sách, hồ sơ làm việc: 100 000 đ/năm            - Chi chè nước hội nghị thường kỳ: 20 000 đ/kỳ            - Chi hội nghị Tổng kết cuối năm: 30 000 đ/người.- Thăm hỏi Đảng viên ốm đau phải đi viện từ tuyến huyện trở lên và phải nằm lại viện điều trị; việc hiếu, hỉ trong gia đình đảng viên: 50 000 đồng.  - Chi giấy bút làm việc cho Ban Chấp hành Chi bộ:           + Bí thư: 25 000 đồng/quý                   + Phó Bí thư: 20 000 đồng/quý                   + Ủy viên: 15 000 đồng/quý-         Các hoạt động chi khác do Chi ủy Chi bộ quyết định.Điều 18: Khen thưởng và kỷ luật.
1/ Đề nghị cấp trên khen thưởng đối với cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, chế độ khen thưởng theo quy định của cấp trên .
2/ Đề nghị cấp trên kỷ luật đối với cá nhân qui phạm các quy định của Đảng và Điều lệ Đảng, tuỳ theo mức độ qui phạm cấp thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.
CHƯƠNG VIĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 19: Thực hiện quy chế.
1/ Quy chế này được đảng viên trong Chi bộ thảo luận, nhất trí thông qua và là cơ sở cho hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013.
2/ Mỗi cá nhân đảng viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
3/ Quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề nào chưa phù hợp thì kịp thời phản ánh với Chi bộ. Chi bộ có kế hoạch tổng hợp, hằng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế và có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.
Điều 20:
- Hội nghị toàn thể Chi bộ có quyền sửa đổi Quy chế này.
- Quy chế này có hiệu lực trong nhiệm kỳ Chi bộ 2010-2013.
                   
                                                BÍ THƯ                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    N¬i nhËn

- §¶ng ñy x· Nga LÜnh (§Ó BC)                                             

- L­u 
Nhắn tin cho tác giả
Trịnh Hữu Lý @ 01:51 26/08/2010
Số lượt xem: 573
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến