Chào mừng bạn đến với website của Trịnh Hữu Lý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Tài liệu quản lý trường học >

Quy chế HĐ Ban ĐD CMHS

   BAN ĐẠI DIỆN CMHS                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Nga Lĩnh                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                          Số      /QC                                                          Nga Lĩnh, ngày       tháng 9 năm 2008 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH - Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Căn cứ Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh (BĐD CMHS) ban hành theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Giám hiệu nhà trường.- Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nga Lĩnh xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh như sau:A) CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:1. Ban đại diện Cha mẹ học sinh lớp và Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường do Hội nghị toàn thể Cha mẹ học sinh các lớp bầu ra vào đầu năm học, có nhiệm kỳ hoạt động theo năm học. Số uỷ viên Ban Đại diện Cha mẹ học sinh lớp trong mỗi nhiệm kỳ là 3 người, gồm 1 trưởng ban và các uỷ viên. Các uỷ viên của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh lớp đồng thời là thành viên của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường.Hội nghị toàn thể Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường bầu ra Ban Thường trực gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và uỷ viên.2. Nhiệm vụ của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh lớp là:- Phối hợp với GVCN lớp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.- Chuẩn bị nội dung, triệu tập các hội nghị CMHS theo đơn vị lớp sau khi đã  thống nhất với GVCN lớp.- Tham gia giáo dục đạo đức cho HS, bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS yếu kém, thực hiện các biện pháp đảm bảo sĩ số học sinh; thăm hỏi, động viên HS và CMHS khi gặp khó khăn cơ nhỡ.Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong Ban Đại diện Cha mẹ học sinh lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực Đại diện CMHS trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.B) CÁC QUY ĐỊNH, CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH:1. Chế độ hoạt động và hội nghị:- Hội nghị của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh lớp và hội nghị toàn thể CMHS lớp thực hiện 3 kỳ/năm: Đầu năm học, cuối HK I và cuối năm học. Nội dung hội nghị và thời gian cụ thể do BĐD CMHS lớp chuẩn bị và triệu tập sau khi đã thống nhất với GVCN lớp. Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh lớp chủ trì hội nghị của CMHS lớp và hội nghị của BĐD CMHS lớp.- Hội nghị của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường thực hiện 5 kỳ/năm: Đầu năm học, giữa HKI, giữa HKII, cuối HK I và cuối năm học. Nội dung hội nghị và thời gian cụ thể do Trưởng ban đại diện CMHS trường chuẩn bị và triệu tập sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng.Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường chủ trì hội nghị của Ban Thường trực và Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường.            Ban Giám hiệu nhà trường tham dự hội nghị của Ban Thường trực và Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường.- Hai tuần một lần đại biểu đại diện của Ban đại diện CMHS lớp tham dự sinh hoạt lớp nhằm nắm bắt tình hình học tập, tu dưỡng của học sinh để có biện pháp phối hợp cụ thể và phù hợp cùng giáo viên chủ nhiệm lớp giáo dục học sinh.2. Chế độ khen thưởng:Hàng năm Hội CMHS dành một phần kinh phí chi khen thưởng cho các đối tượng sau:- Học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến cả năm học.- Học sinh đạt giải qua các kỳ thi HS giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh.- Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên có giờ dạy giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh.- Giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cấp Huyện, cấp Tỉnh.Các đối tượng trên được khen thưởng một lần vào dịp tổng kết năm học.Mức khen thưởng cụ thể hàng năm do Ban Thường trực CMHS nhà trường quy định, Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định khen thưởng theo quy định của Điều lệ trường học. 3. Chế độ thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh và CMHS:Hàng năm Hội CMHS dành một phần kinh phí chi thăm hỏi cho các đối tượng là CBGV và người thân của CBGV; học sinh ốm đau, tai nạn phải điều trị ở bệnh viện từ cấp Huyện trở lên và các trường hợp rủi ro đặc biệt khác.Các đối tượng trên được thăm hỏi, động viên không quá 2 lần/người/năm.Mức thăm hỏi cụ thể cho mỗi đối tượng do Ban Thường trực CMHS nhà trường quy định.Ban Đại diện Cha mẹ học sinh lớp, GVCN lớp có trách nhiệm thăm hỏi, động viên học sinh trong phạm vi lớp mình quản lý.Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường có trách nhiệm thăm hỏi, động viên các đối tượng là CBGV và người thân của CBGV.Các trường hợp thăm hỏi đặc biệt khác do Thường trực Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường quyết định.Ngoài các trường hợp quy định trên, hàng năm Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường chủ trì việc thăm hỏi động viên CBGV nhà trường nhân dịp các ngày lễ trọng đại của ngành, lễ tết của dân tộc. Mức thăm hỏi và cách thức thăm hỏi động viên do Thường trực Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường quyết định.4. Việc giúp đỡ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất trường học            Căn cứ nhiệm vụ cụ thể của từng năm học, theo đề nghị của Ban GIám hiệu nhà trường, hàng năm Hội Cha mẹ học sinh dành một phần kinh phí hoạt động do CMHS đóng góp để giúp đỡ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất trường học. Trong những năm học sắp tới Hội CMHS giúp đỡ nhà trường trong việc tu bổ công trình nước sạch, vệ sinh; chi mua sắm, bảo dưỡng điện sáng, quạt mát cho HS; chi xây dựng, bổ sung CSVC, cảnh quan sư phạm của nhà trường….            Mức đầu tư kinh phí chi cho việc hỗ tợ nhà trường xây dựng CSVC trường học do Thường trực Ban đại diện CMHS nhà trường quyết định và có kế hoạch từ đầu năm học.5. Việc quản lý quỹ của CMHS:5.1. Kinh phí hoạt động của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh hàng năm gồm:a) Kinh phí hoạt động của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh.b) Kinh phí phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh; bao gồm nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh và các  nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân khác (nếu có).5.2. Mức thu đóng góp của phụ huynh học sinh là do phụ huynh tự nguyện đóng góp theo đề nghị của Trưởng ban Đại diện CMHS, sau khi đã có bàn bạc,  thống nhất với Ban Giám hiệu nhà trường và thống nhất của Hội nghị toàn thể CMHS vào đầu mỗi năm học.5.3. Các nguồn quỹ thu được từ nguồn đóng góp của Cha mẹ học sinh do Ban Đại diện Cha mẹ học sinh quản lý.5.4. Cuối mỗi năm học Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh có báo cáo quyết toán cụ thể về tình hình thu chi các nguồn đóng góp của CMHS trước Hội nghị toàn thể Cha mẹ học sinh.5.5 Sổ sách, chứng  từ thu chi quỹ hội CMHS theo quy định hiện hành của Nhà nước. Kế toán nhà trường giúp Hội CMHS quản lý sổ sách, chứng từ thu chi Quỹ CMHS sau mỗi năm học.Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo, giúp đỡ Ban đại diện CMHS thực hiện chế độ báo cáo tình hình quản lý Quỹ Cha mẹ học sinh trước các cơ quan quản lý nhà nước.C) TỔ CHỨC THỰC HIỆN:Quy chế này đã được thống nhất giữa Ban đại diện CMHS và Hiệu trưởng nhà trường; được bàn bạc và thông qua tại Hội nghị toàn thể Ban Đại diện Cha mẹ học sinh vào đầu năm học và được áp dụng từ năm học 2008-2009.Việc sửa đổi Quy chế chỉ thực hiện vào đầu năm học khi có đề nghị của Trưởng ban Đại diện CMHS trường và được Hội nghị toàn thể Ban Đại diện Cha mẹ học sinh nhất trí thông qua.   TM/BAN ĐẠI DIỆN CMHS                                      TM/BAN GIÁM HIỆU           Trưởng ban                                                               Hiệu trưởng     
Nhắn tin cho tác giả
Lê Văn Dũng @ 05:41 22/04/2010
Số lượt xem: 237
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến